Expertise

Bouwmanagement

Het ontwikkeltraject is een complex proces dat de afgelopen decennia flink is veranderd. Initiatief nemende  partijen hebben de juiste kennis vaak niet in huis om dit ingewikkelde traject en de daarbij behorende processen aan te sturen. Praktiq heeft de expertise om dit voor u te begeleiden. Daarnaast adviseren en rapporteren wij u tijdens het proces, zodat u uw stakeholders op elk moment juist kan informeren.

De realisatiefase beslaat in het ontwikkeltraject een relatief korte periode. Desondanks zijn de faalkosten tijdens deze fase vaak hoog. Deze faalkosten ontstaan door een inefficiënte werkwijze, miscommunicatie en verkeerde verwachtingspatronen. Praktiq zet haar kennis en ervaring in om deze extra kosten te voorkomen door in een vroegtijdig stadium knelpunten te signaleren en bespreekbaar te maken zodat tijdig een oplossing wordt gevonden.

Advies

Praktiq ondersteunt en ontzorgt zowel gebouw- en grondeigenaren als investeerders tijdens het ontwikkelproces en denkt mee over (her)ontwikkeling van uw vastgoed, zowel op de korte als de lange termijn. Of het nu gaat om strategisch advies, een vastgelopen project of een complex vraagstuk: een oplossing wordt altijd gevonden. Door de samenwerking met u aan te gaan, wordt de aanwezige kennis en expertise optimaal gebruikt.

Onze missie: op zoek naar de vraag achter de vraag.

Omgevingsmanagement

Voordat u gaat bouwen, krijgt u te maken met verschillende procedures zoals: bestemmingswijzigingen, omgevingsvergunningen en communicatie- en participatietrajecten. Deze procedures zijn vaak ingewikkeld en tijdrovend. Om maar niet te spreken over de kosten die dit met zich meebrengt.
Doordat gemeenten steeds vaker een faciliterende (toetsende) rol innemen, bent u als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van deze procedures.

Praktiq is gespecialiseerd in omgevingsmanagement; een middel om deze ingewikkelde processen te vereenvoudigen en proceduretijd te verkorten. Wij helpen opdrachtgevers met het inzichtelijk maken van de te doorlopen procedures. Hierbij wordt onder andere een krachtenveldanalyse opgesteld. Deze analyse heeft als doel om de betrokken stakeholders inzichtelijk te krijgen en ze proactief te kunnen benaderen. Door stakeholders vroegtijdig te betrekken bij de planvorming ontstaat een goede samenwerking. Door duidelijk te communiceren ontstaat er wederzijds begrip. Dit leidt vaak tot een gedragen initiatief waar alle betrokken partijen achter staan.